"/> Nebezpečná chemická antiparazika - Nejúčinnější nechemické antiparazitikum s účinností 95 % po dobu 2 let = medailónek CatanDog´s® ! ! !
logo (1).png
Přenechám výhradní zastoupení a distribuci medailónku CatanDog´s
Přenechám výhradní zastoupení a distribuci medailónku CatanDog´s

Medailónky CatanDog´s nejsou na skladě

Trápí Vašeho psa nebo kočku blechy, klíšťata nebo další drobní paraziti ?
Jsou alergičtí na chemická antiparazitika?
Je tu pro ně nejúčinnější  antiparazitikum s účinností až 95%  po dobu  2 let, 

bez jakýchkoli škodlivých látek
= medailónek  CatanDog´s®

 
      
DSC05108 – kopie - kopie.JPG
objednat.jpg
Nebudete-li s funkcí medailónku spokojeni můžete jej vrátit,  bez udání důvodu, do 30-ti dnů. Garantujeme vrácení peněz.
Pokud nebudete s CatanDog´s® spokojeni, máte záruku 30 dnů na vrácení peněz
Pokud nebudete s CatanDog´s® spokojeni, máte záruku 30 dnů na vrácení peněz

CatanDog´s zasíláme i na Slovensko

Nebezpečná chemická antiparazika

Je Váš pes nebo kočka nemocní, nebo mají alergii? Možná, že ji má právě z chemických antiparazitik.
CHEMICKÉ PROSTŘEDKY PROTI PARAZITŮM, JEJICH ÚČINKY A JEJICH VLIV NA ZVÍŘE, ČLOVĚKA A OKOLÍ
Takto  dopadl pejsek  po aplikaci pipety
Takto dopadl pejsek po aplikaci pipety
Studie se omezuje na sběr dat, získaných z obalů produktů. Byla získána chemická složení produktů, průměry, aplikace, použití výrobku a jeho účinky, jak pro zvíře, tak pro majitele.
Zde jsou  nejznámější
FRONTLINE (pipety). Nepoužívat v blízkosti kojících žen. Zabránit kontaktu s rukou nebo jinou částí lidského těla. Umyjte si ruce vodou a mýdlem po aplikaci, nekuřte, nejezte ani nepijte při jeho použití.
FRONTLINE (Spray).
 Sekundární efekty, které se mohou objevit, jsou podráždění očí a lupy. Veterinární použití výrobku, jeho výdej je na předpis veterináře. Zamezte zvířeti  olizování po aplikaci. Používejte  rukavice,  aplikujte v dobře  větrané  místnosti, daleko od dětí, až je zvíře zcela suché. Neznečišťujte kontinentální vody.
ADVANTAGE 80
 (pipety).  Nejezte, nepijte a nekuřte během jejího uplatňování, umyjte si ruce po použití. V případě kontaktu s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
ADVANTAGE 250 (pipety). . Nejezte, nepijte a nekuřte během jejího uplatňování, umyjte si ruce po použití. V případě styku s kůží omyjte velkým množstvím vody k mýdlem.
BOLFO (pipety).  Nepoužívejte u nemocných zvířat, oslabeným, ve stresu nebo v pooperačním období. Může způsobit neklid, zvracení, průjem, nechutenství nebo přerušovaný kašel. Nepoužívejte společně s antiparazitárními obojky. Při předávkování zvíře  nadměrně sliní, zvrací, má průjem, zúžené zornice a nadměrně slzí, třese se a má svalové kontrakce. Výrobek musí být použit v dobře větraných místnostech, nejlépe na volném prostranství, nesmí dojít ke kontaktu s kůží, sliznicí a očima. Pokud se tak stane, důkladně omýt vodou, nevdechovat páry. 
BOLFO (proti parazitům obojek).  Nepoužívejte u zvířat v anamnéze, přecitlivělost na cholinesterázy, nemocných nebo zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívejte  u zvířat vystavených vnějším kortikosteroidům. V některých případech také může být reakce kožní hypersenzitivity kolem krku. Na povrchu obojku je prášek, který je při požití toxický. Pokud se projeví cholinergní symptomy otravy (nadměrné slinění, zvracení, průjem,třes a svalové kontrakce) použijte  Atropin ANS 2-PAM. Obojek  musí být zničen  tak, aby nedošlo k znečištění  životního prostředí. Nepoužívejte spolu
s prostředky proti mravencům, inhibitorům cholinesterázy, depresivními léky centrálního nervového systému, svalů nebo laxativa. Nepoužívat společně s mýdlem nebo s látkami pH zásaditými.
A tady jsou  další
PALISADA (sprej s plynem). Určeno pro psy a kočky.  Vedlejšími účinky u koček, které byly ošetřeny, může se projevovat vzrušení, křeče a kolaps. Pokud se nervové příznaky objeví, sprejování dále neprovozovat. Výrobce  také doporučuje  používat  daleko  od  akvária. Při manipulaci s ním je třeba se vyhnout kontaktu se sliznicí a očima, nebo vdechnutí aerosolu, nejíst, nepít a nekouřit. Po manipulaci  je nutné omytí vodou a mýdlem. Tento produkt znečišťuje vodu, je toxický pro ptáky, ryby a včely. Balení obsahuje štítek o škodlivosti a extrémní hořlavosti produktu. 
ECTRAZ (emulze). Vnější antiparazitikum určené pro ochranu skotu, savců, ovcí, koz a prasat. Působí proti svědění, klíšťatům a vším. Jeho aplikace je přes postřik  nebo  koupání. Nesmíte  se  zdržovat  v přítomnosti  zvířat  v    průběhu následujících 24 hodin, aby aplikace zabrala. Používejte  ochranný oděv  při jeho použití (rukavice, maska, …). Pokud dojde ke kontaktu s kůží, omýt vodou a mýdlem. Použití v dobře větraném místě, nevdechovat, nejíst, nepít a nekouřit během jejího uplatňování, neskladovat v blízkosti potravin. Nerozlijte ITS. Obsah v kontinentálních vodách škodí rybám. Vyšší dávka, než je uvedena působí depresivně na centrální nervový systém, pak je nutné uplatňovat symptomatickou léčbu.
SIFROTOL (sprej s plynem). Pro jeho použití je nutné zakrýt akvárium, vystavené potraviny, nádobí a kuchyňské zařízení. Poté, co je aplikován, je nutné intenzivní větrání po dobu 30 minut. Je zdraví škodlivý při požití produktu, vdechnutí a kontaktu s kůží, dráždí oči. Neaplikujte na osoby nebo zvířata v malém uzavřeném prostoru, jako jsou např. toalety. V případě vdechnutí, použít umělé dýchání. Upozornění o toxicitě a hořlavosti je zvýrazněno na etiketě výrobku.
DEFENDOG (sprej).  Nelze aplikovat na nemocném zvířeti nebo zvířeti v rekonvalescenci, nejdříve po třech měsících. Nemůže být také aplikován u koček. Při manipulaci s výrobkem je nutné použít rukavice. Při jeho aplikaci se vyhněte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicí, nejezte, nepijte, po aplikaci si důkladně umyjte ruce. Je toxický pro ryby, korýše a včely. Je třeba předejít znečištění vody.
INDOREX (sprej).  Nepoužívejte spreje na zvířata a rostliny. Toxický pro včely, ryby a korýše. Styku s kůží a očima musí být zabráněno.
PREVENDER (proti parazitům obojek pro psy).  Nemůže být použit u nemocných zvířat, nejdříve po 6 měsících, nebo při laktaci fen. Jeho aplikace může  způsobit kožní  reakce  přecitlivělosti. Nesmí být použit s jinými inhibitory cholinesterázy a depresivními léky centrálního nervového systému, druhu fenotiacinas. Chrt Whippet a podobné rodokmeny jsou speciálně citlivé  na cholinesterázy  inhibitory. Zvíře  nesmí  kousat  obojek  a po opakovaném  nebo  dlouhém  kontaktu  s kůží je nutné důkladné umytí rukou, neskladovat v blízkosti potravin. Obojek musí být zničen, aby nedošlo k poškození životního prostředí. V případě náhodného pozření a příznaků z cholinergní otravy, je vhodné aplikovat Atropin a 2-PAM.
NATURA (obojek pro štěňata).  Tartrazin zbarvení může vyvolat alergickou reakci.
PREVENTEF (obojek pro kočky). V případě otravy diazinonu (jeho sloučeniny), použít atropin. Po upevnění obojku si umyjte ruce vodou a mýdlem.
PREVENTIC (Obojek pro psy).  Nedovolte, aby si zvíře kousalo obojek. Umyjte si ruce vodou a mýdlem, jakmile je obojek připevněn, držte psa  daleko od  dětí a potravin. V případě  požití  obojku,  znamená adrenergní  druh, objeví se sucho v ústech, mydriáza, bradykardie, bradypnoe, hypotermie, střevní potíže, působí na depresi centrálního nervového systému. V těchto 6 případech je dobré vyvolat zvracení, použít jemné projímadlo a nasadit symptomatickou léčbu. Pokud došlo ke kontaminaci jiným způsobem, použijte yohimbin nebo antipamezol, které působí jako protijed amitraz.
PREVENTEF (obojek pro velké psy)  Umyjte si ruce vodou a mýdlem po uvedení obojku, udržujte daleko od děti, po použití obojek zničte bezpečným způsobem pro životní prostředí. Po požití aplikovat atropin. 
NUVAN TOP (sprej s plynem).  Vyhněte  se kontaktu s očima a pokožkou. V  případě  otravy volejte  Toxikologické informační službě. Je extrémně hořlavý.
TABERDOG (sprej).  V případě náhodného požití vyvolejte zvracení, zavolejte lékaře. V případě kontaktu s očima opláchněte velkým množstvím vody. Umyjte si ruce po použití. Zamezit zamoření vody, ryby jsou citlivé na syntetické deriváty. Během období použití, vyhnout správě estearasas a oxidasas inhibitorů, jako jsou organphosphorus insekticidy. Je extrémně hořlavý.
DIACAN (sprej).  Umyjte si ruce a obličej po dokončení manipulace.
PARASITIVEN (emulze). Silný na destruktivní svědění, roztočů a jiné parazity. Aplikace u psů. Smíchá se  10 dílů vody a 1 díl produktu pro koupel. Je toxický při vdechnutí, vstřebává jej kůže a sliznice. Pracovníci musí používat vhodný oděv, chránit ruce s elastickými rukavicemi a po použití vše řádně omyjte. Je toxický pro ryby, ptáky a další volně žijící živočichy. Znečišťuje vody. V případě  vdechnutí,  proveďte  umělé  dýchání  postiženému. Nevyvolávejte  zvracení, pokud je postižený v bezvědomí. Pokud je při vědomí přimět ke zvracení. Hořlavina.
EXPOT (kapsle). Použití u psů. Permetrina (syntetická sloučenina je nervový jed, který vyvolává vzrušení, křeče, ochrnutí a smrt hmyzu). Je účinný proti blechám, klíšťatům a vším. Psi mohou vykazovat náladovost, svědění, erytém, exantema a vysušením kůže v okamžiku jeho aplikace. V případě požití velkého množství způsobí vzrušení a křeče, které vedou k ochrnutí a svalové fibrilaci a může způsobit smrt nedostatečností dýchacích cest. Je nutné použít slanou vodu nebo aktivní uhlí. V případě, že se objeví příznaky nervozity, ošetřete antiepileptikami. Nebezpečný výrobek pro ryby a korýše. Akvária, musí být zakryta, aby nedošlo k znečištění. 
SUPONA (emulze). Vyprovokovat zvracení v případě požití a volat lékaře. Umyjte si ruce po použití.
BARRICADE (emulze).  Vyvolat zvracení v případě požití a volat lékaře. Umyjte si ruce po použití.
KILTIX (proti parazitům obojek).  Po zavedení si umyjte ruce. Děti si nesmí hrát s obojkem. Obojek je toxický pro včely a ryby.
BIO CARE (sprej).  Je uveden jako nejedovatý a pro jeho použití není nutná ochrana očí nebo ochrana dýchání.
ECOINSECTICIDA 2010 (sprej). Insekticid. Udržujte daleko od děti, potravin, krmiv a nápojů.

To jsou holá fakta, vše je uvedeno na obalech!
A nyní porovnejte s medailonkem CatanDog´s®
CATANDOG'S®     (elektromagnetický disk proti parazitům ). Disk působí elektromagnetickými vlnami a odráží útoky vnějších parazitů proti psům, kočkám a jiným zvířatům.
Před jeho použitím je nutné zbavit zvíře parazitů a pak aplikovat.
Je vyroben nano-technologií z hliníku a zinku, neobsahuje žádnou chemickou látku, nezapáchá a nemá žádné vedlejší škodlivé účinky pro zvíře ani pro lidi, kteří žijí kolem něj.
Je odolný vůči vodě a působí až 2 roky. Aby byla zajištěna jeho dokonalá účinnost, musí být trvale na obojku zvířete.
A ještě si přečtěte co obsahují tyto chemické prostředky proti parazitům

Palisáda        (Spray) Esteve Vet. 0,5% Permetrina; Dr. Esteve laboratoř 1% butoxidem piperonyl

Ectaz             (emulze) Hoeschst Rousseel Vet. Amitraz 125 gr.

Sifrotol         (Spray) Esteve Vet. S-metropolí 0,10%, 0,63% permetrina pomocné látky c.s.p. 80 ml.

Defendog     (Spray) Virbac Permetrina 2 gr.Excipient csp 100 ml

Indorex         (Spray) Virbac Tecnic Permetrina 25 gr.Piperonylbutoxid 5 gr. Fenoxykarb 50 mg. Pomocné látky c.s.p. 500 ml.

Prevender    (Collar Virbac Diazinon 6,3 mg.pro psy) Inertní Pomocné c.s.p. 41 gr.

Natura           (Obojek pro Virbac Tecnic Permetrina gr 1,1. štěňata) tartrazin (barvivo E-102), 4 mg.  Inertní Pomocné látky csp                                     13,3 gr.

Preventef      (obojek pro Virbac Diazinon 1,68 gr. kočky) Vitamín F 0,56 gr  Inertní Pomocné látky csp 11,2 gr.

Preventic       (obojek pro Virbac amitrazu 2,52 gr. psi) Pomocné látky csp 28 gr.

Preventef      (obojek pro Virbac Diazinon 5,73 gr. psi) Vitamín F 1,91 gr.  Inertní Pomocné látky csp 38,2 gr.

Frontline       (Spray) Merial Lab. Fipronil 0,25 gr.  Pomocné látky csp 100 ml.

Nuvan Top    (Spray Novartis Fenitrothion 0,8% s plynem) Dichlorvos 0,2%

Taberdog      (Spray Hoeschst Roussel tetramethrin 0,22 plyny) butoxidem piperonyl 1,10,  Parfémy, rozpouštědla a hnací plyn

Diacan           (Spray) Dipaba Permetrina 0,24 gr. Pipenilbutoxide 1,20 gr,

 

Pomocné látky:

3 Parasitiven (emulze) Iven Lab. Lindano 10 GR.

o-Isopronil-Fenil-N-methyl-karbamát 6 gr.

Ochucené Pomocné látky a emulgátory csp 100 ml.

Expot (kapsle) Schering-Plough Permetrina 744 mg.

 

Frontline             (pipety) Merial Fipronil 10 gr. Butylhydroyanisol 0,02 gr.  Butylhydroxytoluenu 0,01 gr. Pomocné látky csp 100 ml.

Supona                (emulze) Esteve Vet. Clorfenvintos

Barricade            (emulze) Esteve Vet. Cipemetrina

Advantage 80     (pipety Bayer Imidakloprid 100 mg / ml. pro kočky)

Advantage 250   (pipety Bayer Imidakloprid 100 mg / ml. pro psy) (250 mg imidaclopridu  pro každou pipetu)

Bolfo                   (pipety) Bayer Fenthion 200 mg.

Bolfo                   (obojek) Bayer Propoxur 9,40 gr.

Kiltix                   (obojek) Bayer Propoxur 1 gr. Flumethrin 0225 gr.

Bio Care             (Spray) Zelnova, S.A. Permetrina 25% Ecoinsecticida 2010 Dibapa (Permetrina 10% a

Bioallethrin        (Sprej s plynem) 5%) 2% Pomocné látky 98%.
A pro co se rozhodnete nyní? No přece pro CatanDog´s® ! ! !
Stačí, dle  pokynů, provést  objednávku.
objednat.jpg
Klikněte  na obrázek a hned můžete koupit  CatanDog´s®
Klikněte na obrázek a hned můžete koupit CatanDog´s®
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Jaroslava Vávrová
Výhradní dovozce antiparazitního prostředku CatanDog’s® pro Českou republiku a Slovensko
IČO: 18350089
vavrova.jaruska@gmail.com
+420774641851
CatanDog´s

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one